İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Çalışma Alanı Description

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Talo Hukuk, müvekkillerinin insan kaynakları birimleri ile sürekli iletişim halinde çalışarak, istihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar bütün prosedürün yasal düzenlemelere uygun yerine getirilmesini sağlamakta ve gerekli görüldüğü durumlarda müvekkil uygulamasının mevzuata uygunluğu için yeniden tanzim edilmesine destek vermektedir.

Ayrıca İş Kanunlarına tabi çalışan müvekkillerinin kanundan doğan işçilik alacakları ve tazminat hakları konusundaki hukuki ihtilafların giderilmesi hususunda avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

  • Toplu iş sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yapılması
  • Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile halli
  • İş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması
  • Çalışma ortamlarının özellikle sağlık ve güvenlik açılarından yürürlükteki mevzuata uyumunun sağlanması
  • İşçi özlük dosyasının hazırlanması, revize edilmesi
  • İş sözleşmelerinin ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya yeniden düzenlenmesi
  • Her somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması
  • İş Hukukundan doğan yükümlülüklere ilişkin eğitim hizmetlerinin hazırlanarak ilgili departmanlara sunulması
  • Sendikal faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi